Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Borra för bergvärmepump - Borrhål och berggrund

Bergvärme - Borrhål och berggrund

En bergvärmepump genererar energi både till uppvärmning av hushållet samt till tappvatten. Ett rätt dimensionerat borrhål kan ofta täcka hela värmeförsörjningen och därmed sänka hushållets kostnad för energi avsevärt, beroende på vilken tidigare värmekälla som försörjt hushållet. En normal kostnadsminskning ligger på runt 60 procent.

Berggrundens sammansättning påverkar värmeledningsförmågan och därmed hur djupt borrhål som kommer att behövas för att täcka energibehovet i hushållet. På olika platser runt om i Sverige ligger berggrunden på olika djup och en del bergarter leder värme bättre än andra.

Om hushållet har ett energibehov som kräver ett i borrhål i berggrunden på 100 meter, måste man borra ner till berggrunden oavsett om den ligger 2 meter eller 20 meter under markytan.

Kring röret ner till berggrunden krävs isolering, vilket är relativt kostsamt. Har man därför väldigt långt ner till berggrunden bör man överväga andra gröna energikällor som inte kräver ett djupt borrhål, som exempelvis jordvärme eller sjövärme.  

Borra för bergvärme till ditt hus

För att få reda på vilken berggrund du har på eller kring tomten kan du kontakta miljökontoret i din kommun, eller kolla på SGU:s brunnsarkiv. De kan i de flesta fall tillhandahålla kartor som beskriver berggrunden i ditt område. Naturligtvis är även våra samarbetspartners experter och kan hjälpa dig med att fastställa hur djupt borrhål som kommer behövas för er bergvärmepump.

Bergvarmepris _borrhaal _kostnadBerggrunden i Sverige - goda förutsättningar för bergvärme

Berggrunden består av olika bergarter. De äldsta bergarterna i Sverige över 2500 miljoner år gamla. Berggrunden byggs upp av olika sammansättningar av mineraler och därför skiljer sig bergarter ifrån varandra genom bland annat åldern, mineralsammansättning och den inre uppbyggnaden.

Den svenska berggrunden är på de flesta håll runt om i landet adekvat för utvinning av bergvärme. Detta gäller speciellt bergarter med hög kvartshalt, så som granit och gnejs. Småland och Norrland är exempel på landskap där granithalten är relativt hög, medan gnejs är vanligt i Bohuslän, Halland och Blekinge.

Eftersom det yttersta jordlagrets temperatur i större utsträckning följer klimatets växlande temperatur måste man borra igenom detta för att nå berggrunden. På bara ett par meters djup ner i berggrunden försvinner värmeväxlingar, som exempelvis dygnsvariationer och på cirka 15 meters djup har även årstidsvariationer jämnats ut och berget håller en konstant värme. Snö kan i många fall höja temperaturen i den ytliga berggrunden då snötäcket fungerar som isolering.

Fyll i formuläret så matchar vi dig med olika bergvärmeleverantörer i ditt område. Det är kostnadsfritt och utan förpliktelser. 

Jorddjup och borrhål påverkar kostnaden för bergvärme

Jorddjupet är ett begrepp för att beskriva hur tjockt jordtäcket är, det vill säga hur långt det är ner till berggrunden. Det exakta jorddjupet är svårt att bestämma och kan variera kraftigt från tomt till tomt. Jorddjupet mäts utifrån synliga berghällar, observationer vid grävningar, topografiska fotografier och markprovtagningar. 

Värmeledningsförmågan har stor betydelse för borrhålets dimensioner. Kvartshalten är det som främst påverkar berggrundens värmeledningsförmåga. Måttet på detta kan variera mellan 1,5 W/(mK) för bergarter med låg kvartshalt till så som som skiffer, lersten och kalksten, upp till 7 W/(mK) för berggrund med bra värmeledningsförmåga som exempelvis kvarsit. Gotland, Öland och Sydvästra Skåne består till största allmänhet av kalksten och behöver därför generellt sett djupare borrhål.

Förutsättning för bergvärme

Som har framgår ovan kan förutsättningarna för bergvärme skilja sig åt från olika regioner i Sverige. Dock menar Jonas Gierup på SGU att: “Förutsättningarna är relativt lika över landet, men områden med stora jordmäktigheter har en nackdel då anläggningskostnaden blir hög på grund av de många metrar foderrör som behövs.”

Idag finns det uppskattningsvis 400 000 hushåll i Sverige som använder bergvärmepumpar för uppvärmning och varmvatten. Gierup på SGU uppger att: “Idag finns det 324 000 energibrunnar registrerade vår data bas”. Samtidigt menar han att det är långt ifrån alla energibrunnar har anmälts till SGU, och därför uppskattas siffran vara högre än vad som finns registrerat.

Vad gäller spridningen säger Gierup: “De är grovt uttryckt fördelade som befolkningen”. Alltså är fler bergvärmepumpar i tätbefolkade områden än vid glesbefolkade. För att få reda på hur många energibrunnar som finns i ert område kan ni besöka SGU’s kartvisare där man kan söka både på berggrund och spridning av energibrunnar, ort för ort.

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut