Jämför pris och offerter på bergvärme
Fyll i formuläret på mindre än 1 minut för att starta processen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Spara tid
Spara tid
Fyll 1 formulär och få upp till 4 offerter från våra särskilt utvalda samarbetspartners
Spara pengar
Spara pengar
Spara pengar genom att jämföra offerter och välja den lösning som passar dig bäst
Kostnadsfritt
Kostnadsfritt
Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Bakgrund
A 100% A
Textstorlek
Senast uppdaterad: 06 maj 2021

Experterna förutspår: Framtidens energikällor

Vilka energikällor står för framtidens energiproduktion?

Teknologin utvecklas med stormfart vilket skapar nya förutsättningar för innovationer inom en rad olika branscher. Innovationer så som trådlös elöverföring och nya metoder för energiproduktion från haven har banat väg för nya möjligheter inom energibranschen. Bergvarme-pris.se frågade experter inom branschen om vilka energikällor står för framtidens energiproduktion.

Energi från sol, vind, vatten och geotermisk energi anses ha potential att stå för framtidens hållbara energiproduktion. Även experterna instämmer att dessa kommer att stå för den primära energiproduktionen. Energikällorna finns, men utmaningen består främst i att generera energin på ett effektivt och ekonomiskt försvarbart sätt, samt politiska beslut. Nedan kan du läsa intressanta uttalanden om hur dessa energikällor kommer att utnyttjas.

Experterna svarar

Det är mer eller mindre omöjligt att förutse framtiden, men vi har frågat experter vilka energikällor de tror sig stå för framtidens energiproduktion. Urvalet bestod av ett flertal professorer och verksamma inom branschen. Nedan har vi listat experterna som bidragit med ett uttalande.

  • Catarina Nauclér, Forsknings och utvecklingschef, Fortum Sverige
  • Mattias Höjer, Professor, Kungliga Tekniska Högskolan
  • Lars J. Nilsson, Professor, Lunds Tekniska Högskola
  • Ewa Wäckelgård, Professor, Dalarna University
  • Johan Tjernström, Energistrateg, Akademiska Hus

Nedan kan du läsa experternas svar på frågan:

Vilka energikällor kommer att ersätta fossila bränslen, och stå för en hållbar energiproduktion i framtiden? Varför?

Banner _Catarina Naucler

Fortum har en vision att i framtiden kommer energin direkt eller indirekt från solen, vi kallar det solekonomi. Med det avser vi energiproduktion från vind, sol, vatten, vågkraft men även geotermisk energi och biobränslen.

Det är på sikt inte hållbart med ett energisystem där man tar ut råvaror ur jorden, transporterar det för att sedan omvandla energin och sedan behöva hantera restprodukter, t.ex. CO2. Det blir också för kostsamt och ineffektivt. Resurserna är inte heller oändliga. Med ny teknik så blir det lönsamt med produktion från andra källor som finns oändligt - sol, vind och vatten.

Var energin kommer ifrån kommer att skilja sig mellan länder, i Norden så kan inte solenergi ensamt lösa vårt behov då vi behöver som mest energi på vintern, medan i ett land som Indien så kan solenergi stå för en mer betydande andel av produktionsmixen. Vi räknar med att 10% av jordens energi i framtiden kan komma från kraften i vågorna.

Banner _Mattias Höjer

Det är viktigt att förstå att frågan om hur energisystemet kommer att se ut är en öppen fråga, vars svar beror på politiska beslut, teknikutveckling och användarnas agerande. Och alla de delarna påverkas bland annat av förväntningar. Att uttrycka sig om ”hur det kommer att bli” är typiskt ett sätt att försöka påverka förväntningar och därmed hur det blir.

Med detta sagt ser jag energianvändningen som en minst lika viktig fråga för det hållbara energisystemet som energikällorna. För att ersätta de fossila energikällorna kommer det att behövas en blandning av många källor. Sverige är väldigt väl rustat vad gäller energikällor med framför allt biomassa och vattenkraft, men i ett globalt hållbart energisystem kommer en del av denna energi att exporteras – antingen direkt via kablar eller i form av energiintensiva exportprodukter.

Banner _Lars Nilsson

På lång sikt är det sannolikt att vi har en energiförsörjning som till 100 % baseras på förnybar energi. El blir den helt dominerande energibäraren för att förse vårt behov av energitjänster med mycket hög effektivitet. Ett exempel är uppvärmning genom värmepumpar.

Kärnkraft framstår som alltmer kostsam och problematisk. Infångning och lagring av koldioxid är också dyrt och ingen långsiktig lösning. Med 100 % förnybar energi kommer energimarknaderna fungera med en helt annan logik. Efterfrågan blir mer flexibel, egenproduktion kommer att öka, och el kommer att användas för att producera bränslen genom elektrolys istället för att vi använder bränslen för att producera el.

Banner _Ewa Wäckelgård

Den ökande energianvändningen är nog den största utmaningen. Utvecklingen visar idag att allt fler rika länder inser att användningen av fossila bränslen måste minska och samtidigt ökar de sin användning av förnybar energi. Energianvändningen kommer att fortsätta öka under första halvan av seklet men i takt med att befolkningsökningen planar ut och att fler länder får ekonomiska möjligheter att investera i energieffektivisering och teknik för förnybar energi kan energianvändningen plana ut samtidigt som andelen förnybar energi ökar globalt.

Fossila bränslen kommer successivt att ersättas av förnybar energi, främst bioenergi, vindkraft och solenergi. Vid nästa sekelskifte är kanske energianvändning och förnybar energi i balans. Det kommer att ske på olika sätt i olika regioner i världen beroende på olika förutsättningar. Vissa länder kommer att gå före och uppnå 100 % förnybara energisystem redan i mitten av seklet. Solenergi ökar nu snabbast - från en låg nivå - och är det energislag som har jämnast fördelning över jordklotet och kan därför ingå i olika hög grad i alla energisystem i världen.

Banner _Johan Tjernström

Avseende värme och kyla till kommersiella fastigheter och lokaler ser jag att det i huvudsak kommer att handla om en kombination av fjärrvärme/fjärrkyla och bergvärme/bergkyla för existerande byggnader.

När det handlar om nybyggda fastigheter tror jag mer på möjligheter för geoenergi att stå på egna ben tack vare:

  1. Låga åtgångstal som gör fjärrvärme och fjärrkyla mindre lönsamt
  2. Att temperaturer för värme och kyla till byggnaden kan anpassas till för värmepumpar och bergkyla gynnsamma nivåer
  3. Att värmepumpar kan dimensioneras för 100 % av värmeeffektbehovet och
  4. Att värmepumpar successivt får en allt högre COP
  5. Att förnybar el som solel och vindkraft i allt högre utsträckning kan användas som drivel till geoenergisystem

En mix av förnybara energikällor

När problem uppstår måste de lösas, men det är inte alltid lätt. Hållbarhet är ett av problemen och kan diskuteras från flera olika aspekter. Denna artikel har fokuserat på hållbar energiproduktion och hur framtidens energiproduktion kommer att se ut.

Det är svårt att avgöra vad som kommer bli framtidens primära energikällor, förutom att de består av förnybara energikällor. Utgående från svaren kan man konstatera att framtidens energikällor kommer att bestå av en mix där vi utnyttjar sol, vatten, vind, biobränslen och geotermisk energi.

Förutsättningar för hållbar energiproduktion är olika beroende på var man befinner sig, vilket är orsaken till att de primära energikällorna kommer att variera i olika delar av världen.

Energiministern: Solel kommer att vara dominerande

Även energiministern Ibrahim Baylan ser framemot en framtid som domineras av förnybara energikällor. Han är övertygad om att solceller och solel kommer att förbli den dominerande energikällan i framtiden. Läs mer om intervjun i Dagens Industri:s artikel “Ett politiskt avtal är avgörande.”